Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      
Activities

Activities

Aktivnosti difuzije su vrlo raznolike i obuhvataju seminare, radionice, predavanja, okrugle stolove, saradnju sa medijima, razgovore sa pojedinim ciljnim grupama itd.

Sprovodimo ih redovno, za različite ciljne grupe u okviru Crvenog krsta Srbije na svim nivoima organizovanja – zaposlene, volontere i članove Crvenog krsta Srbije, ali i za partnere izvan naše organizacije: Snage bezbednosti – pripadnike oružanih snaga Vojske Srbije, nastavno osoblje uškolama, na fakultetima predstavnike institucija vlasti na svim nivoima, nevladine organizacije i organizacije civilnog društva.

U sprovođenju aktivnosti difuzije Crveni krst Srbije ostvaruje saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, kao i sa mnogim državnim organima i drugim domaćim institucijama: Ministarstvom odbraneMinistarstvom unutrašnjih poslova, Akademskim institucijama.

Kako bi što bolje ostvario pomoćnu ulogu nadležnim vlastima u humanitarnoj oblasti i doprineo izvršavanju jedne značajne međunarodne obaveze države Srbije, preuzetu ratifikacijom Ženevskih konvencija od 1949, Dopunskih protokola uz te konvencije od 1977. I drugih međunarodnih ugovora, Crveni krst Srbije posebnu pažnju posvećuje promovisanju međunarodnog humanitarnog prava.

Adekvatan način da se MHP približi budućim donosiocima odluka, kreatorima javnog mnjenja jeste održavanje takmičenja, tribina i radionica za student fakulteta društvenih nauka, pravnih fakulteta, fakulteta političkih nauka, vojne akademije. 

Komisija za međunarodno humanitarno pravo Crvenog krsta Srbije usvaja i prati programe i aktivnosti u ovoj oblasti. Ujedno je i predstavnik Crvenog krsta Srbije član Nacionalne komisije za međunarodno humanitarno pravo koja deluje pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. 

Iako je naizgled teorijska, ova aktivnost doprinosi boljem pristupu ciljnim grupama, prihvatanju pojedinaca i cele organizacije, a samim tim i ispunjavanju osnovne misije Crvenog krsta – pružanju pomoći onima kojima je ta pomoć najviše potrebna. 

Običajno međunarodno humanitarno pravo - preuzimanje