Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Obaveze korisnika i cena korišćenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sve bliže informacije, možete se obratiti na telefon 011 / 3032-125, 3032-127 lokal 134,124 ili 064/149-8078, 062/880-1516, 0038267/874-197, 0038231/675-044

 

Obaveze korisnika usluga Odmarališta

 • Korisnik obezbeđuje grupu ili više grupa dece uzrasta od 5 do 14 godina (47+2+2=51)
 • Korisnik obezbeđuje jednog vaspitača na 23 dece školskog uzrasta ili jednog vaspitača na 11 dece predškolskog uzrasta
 • Korisnik se obavezuje da iznos ugovorenog aranžmana plati odjednom ili u više rata
 • Korisnik može upućivati u Odmaralište veći broj dece i vaspitača od ugovorenog, isključivo u dogovoru  sa upravnikom Odmarališta
 • Da za svu decu i vaspitače obezbedi zdravstvene liste koje će vođa grupe prilikom dolaska u Odmaralište predati Upravi Odmarališta, kao i da sve osobe sa sobom ponesu overene zdravstvene knjižice
 • Da za svu maloletnu decu obezbedi overene izjave roditelja o upućivanju dece na more u datom terminu na ime vaspitača pratioca grupe
 • Da za decu obezbedi dokument sa slikom / đačka knjižica, pasoš ili lična karta.

Cena korišćenja usluga Odmarališta

 • U predsezoni za jun - 300 EVRA ili dinarska protivvrednost na dan uplate
 • U sezoni za jul-avgust - 330 EVRA ili dinarska protivvrednost na dan uplate
 • U podsezoni za septembar - 300 EVRA ili dinarska protivvrednost na dan uplate

Cena istog aranžmana za pratioce i osobe starije od 14 godina:

 • U predsezoni za maj - jun - 330 EVRA u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate
 • U sezoni za jul-avgust - 350 EVRA u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate
 • U podsezoni za septembar - 330 EVRA u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate

Usluge mogu koristiti samo članovi Crvenog krsta.

Davalac usluga  zadržava pravo da izmeni cenu korišćenja usluga, ukoliko dođe do većih poremećaja na tržištu, promene kursa razmene valute, promene poreskih stopa, za neotplaćeni deo aranžmana i prilikom nepridržavanja dinamike uplate ugovorenih rata.

Način plaćanja od 8 rata (prva rata 30% od ukupne sume)