Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

ARTIKLI HRANE D 19/17


No.: D 19/17 10/05/2017
Procedure Type: otvoreni
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN D 19/17 su dobra - 3 artikala hrane za program  ,,Priprema za delovanje u nesrećama  – obezbeđivanje minimuma humanitarnih potreba i primena utvrđenih standarda u opremanju i  obuci timova Crvenog krsta za delovanje u nesrećama – 2017. godina''

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

  1. Kontakt (lice ili služba)

Lica  za kontakt su Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović.

E - mail adresa mirkov@redcross.org.rs ; nikola.radovanovic@redcross.org.rs

  1. Uslovi za učešće u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i Zakona i ovom konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

  1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davanje ponude može se

izvršiti:

sa Portala Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs

sa sajta Naručioca www.redcross.org.rs

u prostorijama „Crveni krst Srbije“  Beograd, ulica Simina broj  19 , kancelarija 12, radnim danima od 12.00 do 15.00 časova

  1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti najkasnije u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

 

                                                                                    Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije