Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Radovi na adaptaciji Dečijeg odmarališta Crvenog krsta Srbije u Baošićima


No.: JN GR 6/19 19/07/2019
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: građevinski radovi

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19, Republika Srbija

Internet stranica: www.redcross.org.rs

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/15, 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su građevinski radovi na adaptaciji Dečijeg odmarališta Crvenog krsta Srbije u Baošićima kod Herceg Novog, Republika Crna Gora, broj 45200000–radovi na objektima visoke i niske gradnje iz Opšteg rečnika nabavki.

  1. Partije

Ova javna nabavka je oblikovana u četiri partija:

broj partije       Naziv

1          RADOVI U KUHINJI

2          RADOVI NA REVITALIZACIJI FASADE

3          LIMARSKII RADOVI

4          STOLARSKI RADOVI

 

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o građenju.

6.Kontakt lica i vreme kontakata

Lica za kontakt su Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović, E-mail adresa: nabavke@redcross.org.rs    Kontakti se mogu obaviti, i pošta dostaviti, isključivo radnim danom do 15,00 časova. Ukoliko je pošta ili elektronska pošta stigla u subotu, nedelju i drugim neradnim danom ili radnom danom posle 15,00 časova, smatraće se da je primljena prvog narednog radnog dana.

Kontakt osoba za zakazivanje termina za pregled i obilazak objekta je Rukovodilac Službe odmarališta Momčilo Bjelivuk, e-mail: momcilo@redcross.org.rs , telefon +381 62 880 1516.

  1. Uslovi za učešće u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama i ovom konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se sve takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

  1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davanje ponude može se izvršiti:

  1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti najkasnije u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

 

                                                                                   Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije