Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

OSIGURANJE


No.: U 5/17 23/03/2017
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluga

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

Адреса: Београд, Симина 19

Интернет страница: www.redcross.org.rs

  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН У 5/17 су услуге – осигурање имовине  опреме, возила, лица, новца и новчаних врдности, а према спецификацијама  у књиговодству Наручиоца  и књиговодственој вредности назначеној у тендерској документацији.

  1. Контакт (лице или служба)

Лице   за контакт je Мирко Васиљевић и Оливера Алексић.

Е - mail адреса mirkov@redcross.org.rs .