Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Usluge pri kupovini avio i drugih putnih karata


No.: U 7/17 10/08/2017
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: usluga

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, ul. Simina broj 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs 

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN U 7/17 su usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata, šifra 63500000 iz ORN-a,.

Ponuđene usluge moraju u celini da odgovaraju zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Ponuđači mogu podneti ponudu samo za celokupnu nabavku.

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, postupku  u skladu sa

članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 68/15).

  1. Partije

Ova javna nabavka nije organizovana po partijama.

  1. Cilj postupka

Postupak ove javne nabavke se sprovodi radi zaključivanja okvirnog sporazuma na period od 3 godine sa tri najpovoljnija ponuđača. Naručilac zaključuje okvirni sporazum zbog učestale potrebe za nabavkom predmetnih usluga čiju tačnu količinu i dinamiku nije moguće unapred predvideti.

Okvirni sporazum zaključiće se sa 3 najpovoljnija ponuđača koja će se rangirati prema redosledu povoljnosti ponude.

Ukoliko stigne manje od 3 prihvatljive i odgovarajuće ponude, okvirni sporazum biće zaključen sa samo jednim dobavljačem na dve godine.

  1. Kontakt lice

Lica  za kontakt: Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović.

E - mail adresa i telefon: mirkov@redcross.org.rs ;  Nikola.radovanovic@redcross.org.rs  telefon 011/3032 125 lokali 123 i 118.