Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

ASFALTIRANJE GR 4/17


No.: GR 4/17 15/05/2017
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: građevinski radovi

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

 

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/15, 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su građevinski radovi na asfaltiranju magacina Crvenog krsta Srbije u Zemunu i prateći gradjevinski radovi,  broj 45233222-1 – Radovi na popločavanju i asfaltiranju površina iz Opšteg rečnika nabavki.

 

  1. Partije

Ova javna nabavka nije oblikovana po partijama

 

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

 

6.Kontakt lica i vreme kontakata

Lica za kontakt su Mirko Vasiljević, Nikola Radovanović i Veljko Đurđević, E-mail adrese:  mirkov@redcross.org.rs  ;  nikola.radovanovic@redcross.org.rs.  

Kontakti se mogu obaviti i pošta dostaviti isključivo radnim danom do 15,00 časova.  Ukoliko je pošta ili elektronska pošta stigla u subotu ili nedelju ili radnom danom posle 15,00 časova, smatraće se da je primljena prvog narednog radnog dana.

 

  1. Uslovi za učešće u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,br. 124/2012, 14/15, 68/15) i ovom konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 

  1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davanje ponude može se

izvršiti:

sa Portala Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs

sa sajta Naručioca www.redcross.org.rs

 

  1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti najkasnije u roku od 25 dana od

dana otvaranja ponuda.

 

                                                                                                                Komisija za javne nabavke

                                                                                                                Crvenog krsta Srbije