Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

JN D 16/19 Nabavka dva vozila


No.: JN D 16/19 17/04/2019
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

 1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, ul. Simina broj 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

 

 1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

 1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN D 16/19 su dobra NABAVKA 2 VOZILA PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA.

 

 1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dva vozila sa otplatom na lizing.

 

 1. Kontakt (lice ili služba)

Lica  za kontakt: Mirko Vasiljević, Nikola Radovanović i Ličina Srđan

E - mail adresa i telefon: nabavke@redcross.org.rs  telefon 011/3032 125 lokal 123 lokal 116 i lokal 118.

Kontakti se mogu obaviti i pošta dostaviti isključivo radnim danom do 15,00 časova.  Ukoliko je pošta ili elektronska pošta stigla u subotu, nedelju i drugim neradnim danom ili radnom danom posle 15,00 časova, smatraće se da je primljena prvog narednog radnog dana.

 

 1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa članom 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 68/15).  

 

 1. Uslovi učešća u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,br. 68/15) i dodatne uslove koje je definisao naručilac u ovog javnog nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 

 1. Rok, način i mesto podnošenja ponude

Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti overenoj pečatom na adresu:

„CRVENI KRST SRBIJE“  11000 Beograd, ul. Simina broj 19

sa naznakom: „PONUDA za JN D 16/19 – vozila putem finansijskog lizinga,  NE OTVARATI“.

Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača, a poželjno je i broj telefona i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt i elektronsku adresu. Naručilac će, po prijemu ponude, naznačiti datum i sat njenog prijema i ponuđaču će, na njegov zahtev, izdati potvrdu o prijemu. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

 

Rok za podnošenje ponuda je 24.4.2019. godine do 13.00 časova, bez obzira na koji način se ponude dostavljaju. Ponuda koja je podneta po isteku navedenog datuma i sata smatraće se neblagovremenom i Naručilac će je, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorenu ponuđaču sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Nezatvorena ponuda neće se razmatrati i biće vraćena ponuđaču na isti način kao i neblagovremena ponuda. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu. Neblagovremene, i nezatvorene ponude neće biti razmotrene. Komisija Naručioca će razmatrati samo blagovremene, odgovarajuće i prihvatljive  ponude.

Neprihvatljive ponude naručilac će odbiti. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena za bruto ponuđenu cenu za oba vozila“.

 

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani ponuđači mogu tražiti u pismenom obliku i to najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda na adresu Naručioca:

„CRVENI KRST SRBIJE“  

11000 Beograd, ul. Simina broj 19

uz napomenu „Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku 2 vozila, broj JN D 16/19“.

 

 1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davnje ponude može se izvršiti:

 • u prostorijama Crvenog krsta Srbije, u  Beogradu, ulica Simina broj  19 , kancelarija 12, radnim danima od 12.00 do 15.00 časova
 • sa Portala javnih nabavki  portal.ujn.gov.rs  
 • sa sajta Naručioca www.redcross.org.rs
 • Kontakti se mogu obaviti i pošta dostaviti isključivo radnim danom do 15,00 časova.  Ukoliko je pošta ili elektronska pošta stigla u subotu, nedelju i drugim neradnim danom ili radnom danom posle 15,00 časova, smatraće se da je primljena prvog narednog radnog dana.

 

 1. Vreme i mesto otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće ga Komisija Naručioca po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 24.4.2019. godine i to na adresi  Naručioca: „Crveni krst Srbije“  Beograd, ulica Simina broj 19, sala u prizemlju. Overeno i potpisano punomoćje za ovlašćenog predstavnika ponuđača za prisustvovanje otvaranju ponude dostavlja se uz ponudu (kao posebno pismeno) ili se predaje Komisiji za javnu nabavku najkasnije na otvaranju ponuda. Direktor ili drugi zakonski zastupnik kao ovlašćeni predstavnik ponuđača Komisiji za javnu nabavku daje na uvid ličnu kartu.

 

 1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

                                                                       

                                                                                    Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije