Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

JN U 4/19-2 Osiguranje


No.: JN U 4/19-2 16/05/2019
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluga

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

 

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj JN U 4/19-2 su usluge – osiguranje   naznačenoj u tenderskoj dokumentaciji.

 

  1. Kontakt (lice ili služba)

Lica za kontakt su Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović.

E - mail adrese nabavke@redcross.org.rs

Kontakti se mogu obaviti i pošta dostaviti isključivo radnim danom do 15,00 časova.  Ukoliko je pošta ili elektronska pošta stigla u subotu, nedelju i drugim neradnim danom ili radnom danom posle 15,00 časova, smatraće se da je primljena prvog narednog radnog dana.

 

  1. Partije

Ova javna nabavka nije oblikovana po partijama

 

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o osiguranju.

 

  1. Uslovi za učešće u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,br. 124/2012, 14/15, 68/15) i ovom konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se sve takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 

  1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davanje ponude može se izvršiti:

 

  1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.