Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

KANCELARIJSKI MATERIJAL


No.: D 16/17 PRVA FAZA 27/03/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak - prva faza
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke JN D 16/17 PRVA FAZA su kancelarijski materijal, broj 30192000 – iz ORN.

  1. Partije

Ova nabavka nije organizovana po partijama.

  1. Period na koji se kandidatima priznaje kvalifikacija

Naručilac priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijave za koje utvrdi da ispunjavaju uslove za kvalifikaciju određene ovom konkursnom dokumentacijom i formira listu koja ima najmanje pet kandidata. Naručilac kandidatima priznaje kvalifikaciju na period od 3 godine.

Naručilac ažurira listu kandidata svakih šest meseci priznavanjem kvalifikacija svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove i koji je u međuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije.

Naručilac će isključiti kandidata sa liste kandidata ako prestane da ispunjava uslove za priznavanje kvalifikacije, o čemu donosi odluku koja u obrazloženju sadrži razloge za isključenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donošenja dostavlja svim kandidatima i objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.