Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Uniforme


No.: JN D 14/18 11/04/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

 1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

 

 1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku male vrednosti, u skladu sa članom 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/15, 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

 1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN D 14/18 su dobra uniforme: broj 18000000 odeća iz Opšteg rečnika nabavki.

Sredstva za ovu nabavku su obezbeđena iz donacije Hrvatskog Crvenog križa za majske poplave 2014. godine i drugih programa Crvenog krsta Srbije koji se realizuju.

 

 1. Partije

Ova javna nabavka oblikovana je u 2 partije, i to:

 

Broj partije

Vrsta dobra

Minimalna količina

 1.  

Prsluk za CK za delovanje u nesrećama

66

Polar za CK za delovanje u nesrećama

Majica CK za delovanje u nesrećama

 1.  

Jakna softshell CK za delovanje u nesrećama

66

 

 1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

 

 1. Kontakt lica i vreme kontakata

Lica za kontakt su Mirko Vasiljević, Ranko Demirović i Nikola Radovanović

E-mail adrese:  mirkov@redcross.org.rsranko@redcross.org.rs ;  nikola.radovanovic@redcross.org.rs

Kontakti se mogu obaviti i pošta dostaviti isključivo radnim danom do 15 časova.  Ukoliko je pošta ili elektronska pošta stigla vikendom ili radnom danom posle 15 časova, smatraće se da je primljena prvog narednog radnog dana.

 

 1. Uslovi za učešće u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,br. 124/2012, 14/15, 68/15) i ovom konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 

 1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davanje ponude može se

izvršiti:

 • sa Portala Uprave za javne nabavke portal.ujn.gov.rs
 • sa sajta Naručioca www.redcross.org.rs
 • u prostorijama „Crveni krst Srbije“  Beograd, ulica Simina broj  19 , kancelarija 12, radnim danima od 12.00 do 15.00 časova

 

 1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 

                                                                                    Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije