Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Activities

Pod međunarodnom saradnjom se podrazumeva i obavljanje svih drugih poslova koji zahtevaju kontakte i odnose sa humanitarnim i drugim međunarodnim organizacijama i organizacijama koje imaju sedišta u drugim državama, ambasadama u Republici Srbiji, drugim organizacijama, pravnim licima i pojedincima iz stranih država.

Nacionalno društvo ostvaruje međunarodnu saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta (dalje: MKCK), Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (dalje: MFCK, nacionalnim društvima Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (dalje: ND) kao i sa humanitarnim i drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama, koje učestvuju u humanitarnoj delatnosti u Republici Srbiji ili u inostranstvu.

Pod međunarodnom saradnjom se podrazumeva i obavljanje svih drugih poslova koji zahtevaju kontakte i odnose sa humanitarnim i drugim međunarodnim organizacijama i organizacijama koje imaju sedišta u drugim državama, ambasadama u Republici Srbiji, drugim organizacijama, pravnim licima i pojedincima iz stranih država. Međunarodnom saradnjom smatraju se i svi odnosi i kontakti koje ostvaruju organi, sedište i svi organizacioni delovi Crvenog krsta Srbije.

Po karakteru, međunarodna saradnja može da bude: saradnja na osnovu Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (dalje: Međunarodni pokret); programska saradnja; saradnja po pojedinim pitanjima, saradnja u okviru bratimljenih lokalnih zajednica i ad hoc saradnja.

Saradnja na osnovu Statuta Međunarodnog pokreta obuhvata sve oblike saradnje koji proizilaze, kao međunarodna obaveza, iz svojstva Crvenog krsta Srbije kao nacionalnog društva i sastavnog dela Međunarodnog pokreta.

Programska saradnja obuhvata oblike saradnje koji su ustanovljeni ugovorima, sporazumima, programima saradnje i sličnim aktima kojima su utvrđene oblasti ili pitanja saradnje Crvenog krsta Srbije sa međunarodnim organizacijama, nacionalnim društvima, drugim pravnim licima i pojedincima iz stranih država, trajnijeg karaktera.

  • Saradnja po pojedinim pitanjima obuhvata sve oblike saradnje kojima se rešavaju pojedinačna pitanja jednokratnog karaktera u odnosima sa međunarodnim organizacijama, nacionalnim društvima, drugim pravnim licima i pojedincima iz stranih država.
  • Saradnja u okviru bratimljenih lokalnih zajednica podrazumava učešće predstavnika organizacija Crvenog krsta kada njihove sredine uspostavljaju i realizuju saradnju sa odgovarajućim lokalnim zajednicama u drugim državama.
  • Ad hoc saradnja obuhvata sve povremene i druge kontakte, odnose i oblike saradnje sa međunarodnim organizacijama, nacionalnim društvima, drugim pravnim licima i pojedincima koji nisu prethodno nabrojani.

Ovo neposredno proizilazi iz člana 4. stav 1. tačka 2. Statuta Međunarodnog pokreta kojim je izričito propisano da nacionalno društvo ima na čelu centralni organ koji je jedini nadležan da ga predstavlja pred drugim sastavnim delovima Pokreta.

Osnovno načelo međunarodne saradnje je poštovanje Osnovnih principa Međunarodnog pokreta, posebno Principa jedinstva. U međunarodnoj saradnji ovaj Princip podrazumeva da se međunarodna saradnja uvek i u svim slučajevima odvija u ime nacionalnog društva – Crvenog krsta Srbije.

Međunarodna saradnja podrazumeva poštovanje protokolarnih ponašanja i običaja, ustanovljenih u dugogodišnjoj praksi međunarodne saradnje u Međunarodnom pokretu.

Protokol u međunarodnoj saradnji sadrži pravila o načinima uspostavljanja kontakata i komunikacije, hijerarhiji kontakata, specifičnom jeziku kontakata, redosledu radnji i postupaka u saradnji, sastavu delegacija odnosno nivou predstavnika, jeziku odnosno jezicima saradnje itd.

цкс

Međunarodna saradnja zahteva posebnu i specifičnu stručnost. Da bi se to obezbedilo, u planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje se mora uključiti Služba za međunarodnu saradnju Crvenog krsta Srbije. U planiranju i ostvarivanju međunarodne saradnje mora se obezbediti puno poštovanje dostojanstva i ravnopravnostiCrvenog krsta Srbije.

O svakom pojedinačnom slučaju međunarodne saradnje vodi se posebna evidencija u Službi za međunarodnu saradnju.

Upravni odbor Crvenog krsta Srbije na svojoj sednici 16. maja 2008. Godine doneo je Uputstvo o ostvarivanju međunarodne saradnje u Crvenom krstu Srbije kojim se regulišu svi postupci u ovoj aktivnosti za sve nivoe organizovanja u ND.

Predsednik predstavlja nacionalno društvo u zemlji i inostranstvu (član 63 Statuta Crvenog krsta Srbije).