Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Prevoz dece 2017.


No.: U 1/17 03/03/2017
Procedure Type: Otvoreni postupak
Subject: Usluge

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, ul. Simina broj 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs  

 1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN U  1/17 su usluge  autobuskog prevoza dece kolektivnih članova Crvenog krsta i pratilaca  od  destinacija u Srbiji do Odmarališta Crvenog krsta Srbije u Baošićima kod Herceg Novog, Republika Crna Gora, i natrag (tur-retur) u letnjoj sezoni 2017. godine, visokopodnim, luksuznim turističkim autobusima, ne starijim od 7 godina, koji poseduju ispravne klima uređaje, sa minimalno 51 komercijalnim sedištem (ne računajući sedišta vozača i suvozača), u postupku za javne nabavke velike vrednosti,  broj nabavke JN U 1/17, oznaka broj  60100000 – iz Opšteg rečnika nabavki.

 1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci sa okvirnim količinama usluga koje će se nabavljati.

 1. Kontakt lice

Lica  za kontakt: Mirko Vasiljević, Nikola Radovanović i Momčilo Bjelivuk.

E - mail adresa i telefon: mirkov@redcross.org.rs; nikola.radovanovic@redcorss.org.rs

telefon 011 / 3032 125 lokali 123, 118 i 134.

 1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi  u otvorenom  postupku  u skladu sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 68/15).  

 1. Uslovi za učešće u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i  posebne uslove iz čl. 76. Zakona koje je naručilac definisao.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 1. Rok, način i mesto podnošenja ponude

Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti overenoj pečatom na adresu:

„CRVENI KRST SRBIJE“  

11000 Beograd, ul. Simina broj 19

sa naznakom: „PONUDA za JN U 1/17 - NE OTVARATI“.

Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača, broj telefona, elektronska adresa i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. Naručilac će, po prijemu ponude, naznačiti datum i sat njenog prijema i ponuđaču će, na njegov zahtev, izdati potvrdu o prijemu. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Rok za podnošenje ponuda je 3.4.2017. godine do 14.00 časova da stignu kod naručioca bez obzira na koji način se ponude dostavljaju.

Ponuda koja je pristigla po isteku navedenog datuma, sata i minuta smatraće se neblagovremenom i Naručilac će je, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorenu ponuđaču sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Nezatvorena ponuda neće se razmatrati i biće vraćena ponuđaču na isti način kao i neblagovremena ponuda. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu. Neblagovremene, i nezatvorene ponude neće biti razmotrene. Komisija Naručioca će razmatrati samo blagovremene, odgovarajuće i prihvatljive  ponude.

Neprihvatljive ponude će odbiti. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude primenom kriterijuma najniže ponuđene cene.

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani ponuđači mogu tražiti u pismenom obliku i to najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda na adresu Naručioca:

„CRVENI KRST SRBIJE“  

11000 Beograd, ul. Simina broj 19

faks: 011/2634-348

elektronska pošta: mirkov@redcross.org.rs

uz napomenu „Objašnjenje za javnu nabavku autobuskog prevoza za Baošić , broj JN U  1/17“.

 1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davnje ponude može se izvršiti:

 1. Vreme i mesto otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće ga Komisija Naručioca po isteku roka zapodnošenje ponuda, dana 3.4.2017. godine u 14,05 časova na adresi Naručioca: „Crveni krst Srbije“  Beograd, ulica Simina broj  19, sala u prizemlju. Overeno i potpisano punomoćje za ovlašćenog predstavnika ponuđača za prisustvovanje otvaranju ponude dostavlja se uz ponudu (kao posebno pismeno) ili se predaje Komisiji za javnu nabavku najkasnije na otvaranju ponuda. Direktor, kao ovlašćeni predstavnik ponuđača, Komisiji za javnu nabavku daje na uvid ličnu kartu.

 1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u okvirnom roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

                                                                                    Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije