Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

JN D 1/19 Deset artikala hrane za Program narodnih kuhinja


No.: JN D 1/19 12/04/2019
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

 

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN D 1/19 su dobra - 10 artikala hrane za Program narodnih kuhinja Crvenog krsta za 33.715 korisnika u 77 sredina za 8 meseci i 10 artikala hrane za Program porodičnih paketa hrane  - ukupno 46.420 paketa za socijalno najugroženije porodice u 125 sredina u Srbiji i starija ugrožena lica u Nišu, ukupno 15 partija, broj 15000000 iz Opšteg rečnika nabavki.

 

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačima.

 

  1. Kontakt lica

Lica za kontakt su Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović.

E-mail adresa: nabavke@redcross.org.rs

Kontakti se mogu obaviti i pošta dostaviti isključivo radnim danom do 15,00 časova.  Ukoliko je pošta ili elektronska pošta stigla u subotu, nedelju i drugim neradnim danom ili radnim danom posle 15,00 časova, smatraće se da je primljena prvog narednog radnog dana u 7,30 časova.

 

  1. Uslovi za učešće u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. Zakona i ovom konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač za istu partiju. Ponuđač može samostalno dati ponudu za jednu partiju a učestvovati kao član zajedničke ponude za drugu partiju

Učešće jednog lica u više od jedne ponude za istu partiju rezultiraće time što će se sve takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 

  1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davanje ponude može se izvršiti:

 

  1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti najkasnije u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

 

                                                                                    Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije