Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Osiguranje


No.: JN U 5/18 13/03/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluga

PŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

 

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj JN U 5/18 su usluge – osiguranje imovine  opreme, vozila, lica, novca i novčanih vrednosti, a prema specifikacijama  u knjigovodstvu Naručioca i knjigovodstvenoj vrednosti naznačenoj u tenderskoj dokumentaciji.

 

  1. Kontakt (lice ili služba)

Lica za kontakt su Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović.

E - mail adrese mirkov@redcross.org.rs ; nikola.radovanovic@redcross.org.rs